Generelle betingelser

ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER

I disse generelle betingelsene betyr:

 • Angrefrist: perioden som forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett;
 • Forbruker: den naturlige personen som ikke opptrer ervervsmessig eller for en bedrift og som inngår en avtale på avstand med den næringsdrivende;
 • Dag: kalenderdag;
 • Løpende avtale: en avtale på avstand som gjelder en serie produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er spredd over tid;
 • Varig datamedium: ethvert middel som setter forbrukeren eller den næringsdrivende i stand til å lagre informasjon som er rettet personlig til ham på en måte som muliggjør fremtidig innsyn i og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.
 • Angrerett: forbrukerens mulighet til å trekke seg fra avtalen på avstand innenfor angrefristen;
 • Næringsdrivende: den naturlige eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester på avstand til forbrukere;
 • Avtale på avstand: en avtale hvor det innenfor rammen av et system for salg av produkter og/eller tjenester på avstand som organiseres av den næringsdrivende, innbefattet inngåelse av en avtale utelukkende ved å bruke én eller flere teknikker for kommunikasjon på avstand;
 • Teknikk for kommunikasjon på avstand: middel som kan brukes for inngåelse av en avtale, uten at forbrukeren og den næringsdrivende har møtt hverandre i samme rom.


ARTIKKEL 2 – IDENTITETEN TIL DEN NÆRINGSDRIVENDE

Navnet til den næringsdrivende: Bascom
Adresse for hovedkontor: Cort Adelersgate 16 (3. og 4. etasje), 0254 Oslo
Telefonnummer: 23 96 13 26 (mandag t.o.m. fredag kl. 8.00 – 22.00)
E-postadresse: info@bascom.no
Nettsted: www.bascom.no

Foretaksnummer: 30207231
Mva. identifikasjonsnummer NL820782257B01

ARTIKKEL 3 – ANVENDELSESOMRÅDE
 

 1. Disse generelle betingelsene gjelder for alle tilbud fra den næringsdrivende og for enhver avtale som er inngått på avstand mellom den næringsdrivende og forbrukeren.
 2. Før avtalen på avstand blir inngått, gjøres teksten i disse generelle betingelsene tilgjengelige for forbrukeren. Hvis dette ikke er mulig innenfor rimelighetens grenser, skal det før avtalen på avstand blir inngått, opplyses om at de generelle betingelsene ligger til innsyn hos den næringsdrivende og at de på forbrukerens anmodning snarest mulig tilsendes vederlagsfritt.
 3. Hvis avtalen på avstand inngås elektronisk, kan, til forskjell fra forrige punkt og før avtalen på avstand inngås, teksten i disse generelle betingelsene stilles elektronisk til forbrukerens disposisjon på en slik måte at forbrukeren på en enkel måte kan lagre teksten på et varig datamedium. Hvis dette ikke er mulig innenfor rimelighetens grenser, skal det, før avtalen på avstand inngås, opplyses om hvor de generelle betingelsene kan hentes elektronisk og at de etter forbrukerens anmodning vil bli tilsendt vederlagsfritt, elektronisk eller på en annen måte.
 4. Hvis det i tillegg til disse generelle betingelsene også gjelder spesifikke betingelser for produkter eller tjenester, gjelder andre og tredje punkt på tilsvarende måte og forbrukeren kan, ved motstridende generelle betingelser, alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham.


ARTIKKEL 4 – TILBUDET
 

 1. Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller har spesielle betingelser, angis det uttrykkelig i tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en god vurdering av tilbudet. Hvis den næringsdrivende bruker illustrasjoner, er disse en virkelighetstro gjengivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feiltakelser eller åpenbare feil som har oppstått i tilbudet er ikke bindende for den næringsdrivende.
 3. Hvert tilbud inneholder informasjon som tydelig viser forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser han har, og som er forbundet med akseptering av tilbudet. Dette gjelder spesielt:
  • prisen inklusive avgifter;
  • eventuelle leveringskostnader;
  • hvordan avtalen skal inngås og hvilke handlinger som kreves i den forbindelse;
  • hvorvidt angreretten gjelder;
  • hvordan det skal betales, leveres eller handles i forbindelse med avtalen;
  • fristen for å akseptere tilbudet, eller perioden som den næringsdrivende garanterer prisen;
  • nivå på taksten for kommunikasjon på avstand, hvis kostnadene for bruk av teknikken for kommunikasjon på avstand beregnes på annet grunnlag enn grunntaksten for det anvendte kommunikasjonsmiddelet;
  • hvorvidt avtalen arkiveres etter inngåelsen, og hvis det er aktuelt, på hvilken måte forbrukeren kan få innsyn i den;
  • på hvilken måte forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere og, om ønskelig, endre de opplysningene han har gitt i forbindelse med avtalen;
  • de eventuelle andre språkene, i tillegg til nederlandsk, som avtalen kan inngås på;
  • de etiske reglene som den næringsdrivende har forpliktet seg til å følge og hvordan forbrukeren kan få innsyn i disse etiske reglene på elektronisk vis; og
  • den minimale varigheten av avtalen på avstand hvis det gjelder en løpende avtale.


ARTIKKEL 5 – AVTALEN
 

 1. Avtalen inngås, med forbehold om det som bestemmes i punkt 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og de tilhørende betingelsene oppfylles.
 2. Hvis forbrukeren aksepterer tilbudet på elektronisk vis, bekrefter den næringsdrivende umiddelbart på elektronisk vis at akseptering av tilbudet er mottatt. Så lenge mottakelsen av denne aksepteringen ikke er bekreftet av den næringsdrivende, kan forbrukeren heve avtalen.
 3. Hvis avtalen inngås på elektronisk vis, skal den næringsdrivende sørge for passende tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data, og han skal sørge for en sikker nettomgivelse. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal den næringsdrivende sørge for tilstrekkelige sikkerhetstiltak i den forbindelse.
 4. Den næringsdrivende kan - innenfor lovens rammer - undersøke om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er av betydning for en forsvarlig inngåelse av avtalen på avstand. Hvis den næringsdrivende på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte å etterkomme en bestilling eller forespørsel, og har rett til å kreve spesielle betingelser i forbindelse med utførelsen.
 5. Den næringsdrivende skal sammen med produktet eller tjenesten sende følgende informasjon til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på et varig datamedium:
  • besøksadressen til den næringsdrivendes avdeling hvor forbrukeren kan henvende seg med klager;
  • betingelsene for angreretten og hvordan forbrukeren kan benytte seg av angreretten, eller en tydelig melding vedrørende utelukkelse av angreretten;
  • informasjonen om garantier og eksisterende service etter kjøp;
  • opplysningene i artikkel 4, punkt 3 i disse betingelsene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse opplysningene før avtalen ble inngått;
  • kravene til hevelse av avtalen hvis avtalen har en varighet på mer enn ett år eller har ubestemt varighet.
 6. I tilfelle en løpende avtale, gjelder bestemmelsen i forrige punkt bare for den første leveringen.


ARTIKKEL 6 - ANGRERETT

Ved levering av produkter:

 1. Ved kjøp av produkter har forbrukeren muligheten til å heve avtalen i løpet av 14 dager uten å oppgi en grunn. Denne angrefristen starter dagen etter mottakelse av produktet av forbrukeren eller av en representant som forbrukeren har anvist på forhånd og som er kunngjort overfor den næringsdrivende.
 2. I løpet av angrefristen må forbrukeren behandle produktet og emballasjen forsiktig. Kunden vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å kunne bedømme om han vil beholde produktet. Hvis han benytter sin angrerett, skal han returnere produktet med alt medlevert tilbehør og - hvis rimeligvis mulig - i den opprinnelige tilstand og emballasje til den næringsdrivende, i samsvar med rimelige og tydelige instruksjoner fra den næringsdrivende.
  Ved levering av tjenester:
 3. Ved levering av tjenester har forbrukeren muligheten til å heve avtalen uten å oppgi en grunn, i løpet av minst fjorten dager, regnet fra den dagen avtalen inngås.
 4. For å kunne benytte seg av angreretten, må forbrukeren rette seg etter de rimelige og tydelige instruksjonene som den næringsdrivende gav i forbindelse med tilbudet og/eller senest ved leveringen.


ARTIKKEL 7 – KOSTNADER I FORBINDELSE MED BRUK AV ANGRERETT
 

 1. Hvis forbrukeren benytter seg av sin angrerett, skal han aldri betale mer enn kostnadene for returforsendelse.
 2. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, skal den næringsdrivende tilbakebetale dette beløpet snarest mulig, og senest innen 30 dager etter returforsendelse eller bruk av angreretten.


ARTIKKEL 8 – UTELUKKELSE AV ANGRERETT
 

 1. Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett hvis det er mulig ifølge punkt 2 og 3. Utelukkelse av angreretten gjelder kun hvis den næringsdrivende har opplyst tydelig om det i tilbudet, i hvert fall tidsnok før inngåelse av avtalen.
 2. Utelukkelse av angrerett er kun mulig for produkter:
  • som den næringsdrivende har satt sammen etter spesifikasjoner fra
  • forbrukeren
  • som tydelig er av personlig art;
  • som på grunn av deres art ikke kan sendes tilbake;
  • som raskt kan bederves eller eldes;
  • med en pris som er utsatt for variasjoner i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke kan påvirke;
  • for løse aviser eller tidsskrifter;
  • for audio- og video-opptak og dataprogrammer som forbrukeren har brutt forseglingen på.
 3. Utelukkelse av angrerett er kun mulig for tjenester:
  • i forbindelse med innkvartering, transport, restaurantbedrift eller fritidssyssel som skal utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  • ved levering som etter forbrukerens uttrykkelige samtykke har begynt før angrefristen er over;
  • angående veddemål og lotterier.


ARTIKKEL 9 – PRISEN
 

 1. I løpet av den gyldighetsperioden som beskrives i tilbudet skal prisene på de tilbudte produktene og/eller tjenestene ikke forhøyes, unntatt ved prisendringer som skyldes forandring av mva-satser.
 2. Til forskjell fra foregående punkt kan den næringsdrivende tilby produkter eller tjenester, med priser som er avhengige av variasjoner i finansmarkedet og som den næringsdrivende ikke kan påvirke, med variable priser. Denne avhengigheten av variasjoner og det faktum at eventuelt oppgitte priser er retningsgivende, skal inngå i tilbudet.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter at avtalen ble inngått er kun tillatt hvis de er en følge av lovbestemte regler eller bestemmelser.
 4. Prisøkninger fra og med 3 måneder etter inngåelse av avtalen er kun tillatt hvis den næringsdrivende har betinget seg den rettigheten og:
  • de skyldes lovbestemte regler eller bestemmelser; eller
  • forbrukeren har rett til å si opp avtalen fra og med den dagen prisøkningen innføres.


ARTIKKEL 10 – SAMSVAR OG GARANTI
 

 1. Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller avtalen, spesifikasjonene som beskrives i tilbudet, de rimelige krav til pålitelighet og/eller brukbarhet og de aktuelle lovbestemmelser og/eller offentlig regelverk på den dagen avtalen inngås. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn normalt bruk.
 2. En garanti som den næringsdrivende, fabrikanten eller importøren tilbyr, forandrer ikke på rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor den næringsdrivende på grunn av avtalen.


ARTIKKEL 11 – LEVERING OG UTFØRELSE
 

 1. Den næringsdrivende vil utvise størst mulig nøyaktighet ved mottakelse og utførelse av bestillinger av produkter og ved bedømmelse av anmodninger om ytelse av tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adressen som forbrukeren har opplyst bedriften om.
 3. Med overholdelse av det som nevnes i artikkel 4 i disse generelle betingelsene, vil bedriften utføre aksepterte bestillinger snarest mulig, men senest innen 30 dager, med mindre det er avtalt en lengre leveringstid. Hvis forsendelsen blir forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller kun delvis, mottar forbrukeren beskjed om dette senest 30 dager etter at han foretok bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å heve avtalen uten kostnader og rett til eventuell skadegodtgjørelse.
 4. Ved hevelse i samsvar med forrige punkt vil den næringsdrivende snarest mulig, men innen 30 dager etter hevelse, tilbakebetale beløpet som forbrukeren har betalt.
 5. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, skal den næringsdrivende bestrebe seg på å levere en alternativ artikkel. Senest ved forsendelse vil det på en tydelig og forståelig måte bli opplyst om at det leveres en alternativ artikkel. Angreretten kan ikke utelukkes for alternative artikler. Kostnadene for en eventuell returforsendelse bæres av den næringsdrivende.
 6. Risikoen for skade og/eller tap av produkter er den næringsdrivendes ansvar, inntil leveranse hos forbrukeren, eller en representant som er anvist på forhånd og som er kunngjort overfor den næringsdrivende, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet.


ARTIKKEL 12 - LØPENDE AVTALE; VARIGHET, OPPSIGELSE OG FORLENGELSE

Oppsigelse

 1. Forbrukeren kan til enhver tid si opp en avtale som er inngått for ubestemt tid, og som gjelder jevn levering av produkter (innbefattet elektrisitet) eller tjenester, med overholdelse av de avtalte reglene for oppsigelse og en oppsigelsestid på maksimalt én måned.
 2. Forbrukeren kan til enhver tid si opp en avtale som er inngått for en bestemt tid, når den bestemte tiden utløper, og som gjelder jevn levering av produkter (innbefattet elektrisitet) eller tjenester, med overholdelse av de avtalte reglene for oppsigelse og en oppsigelsestid på maksimalt én måned.
 3. De avtalene som nevnes i de forrige punktene kan forbrukeren:
  • si opp til enhver tid og ikke bli begrenset til å si opp på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • minst si opp på den samme måten som den ble inngått av ham;
  • alltid si opp med den samme oppsigelsesfristen som den næringsdrivende har rett til.


Forlengelse

 1. En avtale som er inngått på ubestemt tid og som gjelder jevn levering av produkter (innbefattet elektrisitet) eller tjenester, kan ikke forlenges eller fornyes automatisk for en bestemt periode.
 2. I motsetning til det som angis i forrige punkt, kan en avtale som inngås for en bestemt periode og som gjelder regelmessig levering av dagsaviser, nyhets- og ukeblader og tidsskrifter, bli automatisk forlenget for en bestemt periode på maksimalt tre måneder, hvis forbrukeren kan si opp denne forlengede avtalen ved slutten av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.
 3. En avtale som er inngått for en bestemt periode, og som gjelder regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare forlenges automatisk på ubestemt tid hvis forbrukeren når som helst kan si opp avtalen med en oppsigelsestid på maksimalt én måned og en oppsigelsestid på maksimalt tre måneder hvis avtalen gjelder regelmessig, men færre enn én gang i måneden, levering av dagsaviser, nyhets- og ukeblader og tidsskrifter.
 4. En avtale med begrenset varighet for regelmessig prøvelevering av dagsaviser, nyhets- og ukeblader og tidsskrifter (prøve- eller introduksjonsabonnement) blir ikke automatisk forlenget og avsluttes automatisk eller prøve- eller introduksjonsperioden.


Varighet

 1. Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren alltid si opp avtalen etter ett år med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned, med mindre det ikke er rimelig og rettferdig å si opp før utgangen av den avtalte perioden.


ARTIKKEL 13 - Betaling
 

 1. Med mindre det er avtalt noe annet, skal beløpene som forbrukeren skylder betales innen 14 dager etter starten på angrefristen som angis i artikkel 6, punkt 1. Hvis avtalen gjelder en tjeneste, starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.
 2. Ved salg av produkter til forbrukere må det aldri avtales en forskuddsbetaling på mer enn 50 % i de generelle betingelsene. Hvis det kreves forskuddsbetaling, har forbrukeren ikke rett til å kreve levering av vedkommende bestilling eller tjeneste(r), før den krevde forskuddsbetalingen er utført.
 3. Forbrukeren er forpliktet til å melde fra til den næringsdrivende umiddelbart hvis det er feil i betalingsdata som er sendt eller kunngjort.
 4. Ved mislighold fra forbrukerens side har den næringsdrivende, unntatt de lovbestemte begrensninger, rett til å kreve at forbrukeren betaler de på forhånd kunngjorte rimelige kostnader.


ARTIKKEL 14 – KLAGEORDNING
 

 1. Den næringsdrivende har en klageprosedyre som er tilstrekkelig bekjentgjort og behandler klager i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager om utførelsen av avtalen må sendes til den næringsdrivende i tide, og må inneholde en fullstendig og tydelig beskrivelse som sendes til den næringsdrivende etter at forbrukeren har konstatert eventuelle feil.
 3. Klager som er sendt til den næringsdrivende besvares innen 14 dager regnet fra datoen den ble mottatt. Hvis en klage forventes å kreve lengre behandlingstid, svarer den næringsdrivende innen en frist på 14 dager med en bekreftelse på mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer utførlig svar.